Tính Năng - Boss Tiểu Hoàng Kim

Thời gian: Buổi trưa 12h00, buổi tối: 19h30 và 23h00.

- Tịnh Thông : thuộc tính ngũ hành: hệ kim(ko có la hán trận, pó tay). Môn phái thiếu lâm, Chiêu thức sử dụng: Long Trảo Hổ Trảo, Hoành Tảo Lục Hợp.


Xuất hiện: 180.220; 199.180 tại Thiếu lâm phái. save rương D­ương Châu, đi đến Biện kinh->Thiếu lâm phái

- Ngạo Thiên Tướng Quân: thuộc tính ngũ hành: hệ kim(có la hán trận phản dame). Môn phái Thiên Vương, Chiêu thức sử dụng: Vô Tâm Trảm, Thừa Long Quyết.


Xuất hiện: 237.192; 188.195 tại thiên Vương đảo. Save rương: Nạm nhạc trấn. Đi đến: Tương Dương-> Ba lăng huyện-> bến thuyền đi thiên vương đảo.

- Trương Tông Chính:thuộc tính ngũ hành: hệ thổ. Môn phái Võ Đang, Chiêu thức sử dụng: Vô Ngã Vô Kiếm, Bác cấp nhi phục.


Xuất hiện: 213.190 Võ Đang Phái. save rương: Tương Dương. Đi đến: Tương Dương->Võ Đang phái.

- Thanh Y Tử :thuộc tính ngũ hành: hệ thổ. Môn phái Côn Lôn, Chiêu thức sử dụng: Cuồng Phong Sậu Điện, Ngũ Lôi Chính Pháp.


Xuất hiện: 200.190; 175.208 Côn Lôn Phái. Save rương: Biện kinh. Đi đến: Phượng Tường->Long môn trấn-> Côn lôn phái.

- Hắc Y Sát Thủ : thuộc tính ngũ hành: hệ hỏa. Môn phái Cái Bang, Chiêu thức sử dụng: Kháng Long Hữu Hối, Bổng Đả Ác Cẩu.


Xuất hiện: 180.175 ; 197.203 Cái Bang phái. save rương: Tương Dương. đi đếnương Châu-> Cái bang

-Thập Phương Câu Diệt :thuộc tính ngũ hành: hệ hỏa. Môn phái Thiên nhẫn,Chiêu thức sử dụng: Thâu Thiên Hoán Nhật, Ma Diệm Thất Sát.


Xuất hiện:198.192; 204.203 Thiên Nhẫn giáo. Save rương: Biện kinh, đi đến: Biện kinh->thiên nhẫn giáo.

-Tây Vương Tà Độc: thuộc tính ngũ hành: hệ mộc. Môn phái NGũ Độc, Chiêu thức sử dụng: Thiên Cương Địa Sát, Chu Cáp Thanh Minh.


Xuất hiện: 183.232; 183.166 NGũ độc giáo. Save rương: Lâm an. đi đên: Lâm an->Long tuyền thôn->NGũ độc giáo

- Liễu Thanh Thanh:thuộc tính ngũ hành: hệ mộc. Môn phái Đường môn, Chiêu thức sử dụng: Bạo vũ, Cửu cung phi tinh, bẫy độc.


Xuất hiện: 482.331; 532.300 Lãnh địa Đường môn. Save rương Thành đô. đi đến: Thành đô->Đường môn.


- Diệu Như:thuộc tính ngũ hành: hệ thủy. Môn phái Nga my, Chiêu Thức sử dụng: Thôi song vọng nguyệt, Phật Quang Phổ chiếu.


Xuất hiện: 286.301; 218.311 nga my phái. save rương Thành đô, đi đến: Thành đô ->nga my

-Doãn Thanh Vân :thuộc tính ngũ hành: hệ thủy. Môn phái Thúy Yên(Em này đẹp gái nhất).Chiêu thức sử dụng: Mục Dã Lưu Tinh, Bích Hải Triều Sinh.


Xuất hiện: 069.082; 041.107 Thúy yên môn. Save rương Đại lý. đi đến: Đại lý->thúy yên môn