Tính Năng - Mở rộng rương 3

Yêu cầu
+ Đã mở rương số 2 tại Thẩm Cửu (Ba Lăng Huyện)
+ Thu thập đủ 12 tấm mảnh tàng bảo đồ, 1 con ngựa 80
Đến gặp npc Thần Bí Thương Nhân Dương Châu (207/192)
Chọn đối thoại ta muốn đổi bảo rương, đặt đầy đủ vật phẩm vào chọn đồng ý