Tính Năng - Vận tiêu

Kết quả hình ảnh cho van tieu vltk

+Nhận nhiệm vụ tại [Tiêu cục áp tiêu] (199/198) Ba Lăng Huyện.


+Chi phí: 3 vạn lượng yêu cầu từ cấp 50 trở lên.

+Trả nhiệm vụ: tại 3 địa điểm 2 bến tàu và cổng Miêu Lĩnh


+Phần thưởng:

*Trả nhiệm vụ:
  • 100.000  kinh nghiệm
  • 100 điểm danh vọng
  • Vật phẩm tống kim (phi tốc ,lệnh bài,...)
  • 500 điểm tống kim
  • Tiền trang ngân quỹ tiền vạn tăng thêm 100 vạn
*Tiêu diệt xe tiêu: Lễ bao hồi thiên tái tạo đơn